NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSOANELOR VIZATE
ÎN CONTEXTUL ACORDĂRII SERVICIILOR DE INTERPRETARE REZULTATE

Synevo România S.R.L. („SYNEVO”/ „Compania”), cu sediul în București, B-dul Pache Protopopescu, Nr. 81, Etaj 2, Camera 3, Sector 2, 021408, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/20319/1994, EIUD ROONRC.J40/20319/1994, Cod Unic de Înregistrare: RO6479639, tel. 021.407.07.00, fax 021.316.21.60, în calitate de operator de date, direct sau prin împuterniciții săi, prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu principiile și legislația aplicabilă privind protecția datelor cu caracter personal.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către SYNEVO prin sisteme manuale și automate, în contextul prestării serviciilor de acordare a consultanței la distanță în vederea interpretării rezultatelor analizelor de laborator. Serviciul va fi furnizat prin intermediul unei platforme online, pusă la dispoziție de către furnizorul ATLAS Integrated Technologies.

În acest context, pentru prestarea acestui serviciu, Synevo va prelucra implicit o serie de date aparținând persoanelor vizate care accesează platforma ATLAS în vederea participării la sesiunea online de interpretare a rezultatelor. Astfel, se vor prelucra date în vederea: (i) înregistrării pe platformă, (ii) identificării pacientului în vederea participării la sesiunea online, (iii) desfășurarea sesiunii online și implicit interpretarea rezultatelor analizelor, (iiii) asigurarea mentenanței platformei și securității acesteia și (iiiii) efectuarea auditului sesiunii. Datele sunt necesare în vederea desfășurării activități în acest mod. Categoriile de date astfel prelucrate pe de o parte sunt cele uzuale în utilizarea mijloacelor tehnice care permit relaționarea la distanță, pe de altă parte cele necesare în vederea prestării serviciilor medicale.

Personalul Synevo care va susține sesiunile online, nu va efectua o interpretare în context clinic al rezultatelor, ci doar va acorda consultanță, astfel cum acest serviciu este stabilit de legislația care reglementează activitatea Synevo.

Synevo, în calitate de operator de date, urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular, prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul de protecția datelor”).

Categorii de date cu caracter personal prelucrate

În vederea acordării consultațiilor de la distanță, Synevo va prelucra o serie de date cu caracter personal aparținând pacienților care vor solicita aceste consultații. Datele prelucrate vor fi strict cele necesare atingerii scopului pentru care sunt prelucrate, astfel cum este descris în prezentul document și în Termenii și Condițiile Synevo de accesare a platformei ATLAS.

Astfel, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând pacienților care solicită prestarea serviciului de acordare consultații la distanță (prin intermediul platformei ATLAS), Synevo prelucrează exclusiv datele cu caracter personal și informațiile necesare prestării serviciilor astfel cum au fost descrise. Synevo va putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) În vederea logării pe platforma ATLAS si efectuării programării pentru consultația online: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, barcode unic furnizat de Synevo;

(ii) În vederea identificării pacientului înainte de începerea propriu-zisă a sesiunii online: (nume, prenume, data nașterii, locația Synevo în cadrul căreia s-a realizat cea mai recentă vizită).
În cadrul sesiunii consultației propriu-zise efectuate prin intermediul platformei (i) date furnizate de către pacient – nume, prenume, voce, imagine, fotografie profil, date medicale (ii) date accesate de către medic pe baza informațiilor și documentelor din sistemul Synevo - nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației (dacă a existat o sesiune anterioară), origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, după caz, date aparținând reprezentanților legali, (iii) date și informații consemnate de către medic pe durata desfășurării sesiunii - (date medicale); cât și (iiii) date privind desfășurarea sesiunii consemnate de sistemul utilizat (auditul sesiunii) - data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online precum și toate acțiunile întreprinse de către persoana vizată în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea;

(iii) Date prelucrate de către furnizorul platformei pentru asigurarea conexiunii, utilizării platformei și menținerea securității acesteia, dar fără a se limita la: nume, prenume, ID cont, adresă de e-mail, telefon, adresă IP, geolocalizare, data și ora accesării platformei etc.

Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Synevo Romania, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt pacienții Synevo sau reprezentanții legali ai acestora care solicită serviciul de consultație la distanță. Consultațiile la distanță nu sunt înregistrate, motiv pentru care vocea și după caz, imaginea video a persoanelor vizate nu vor fi păstrate de către Synevo sau de către furnizorul platformei.

Cu privire la reprezentanții legali (părinți, tutori, curatori) ai pacienților minori și majori fără discernământ, dupa caz pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon.

Atunci când pacientul (personal sau prin persoanele mai sus menționate) solicită prestarea serviciului de interpretare a rezultatelor, categoriile de date ce pot fi prelucrate sunt: nume, prenume, date medicale.
În măsura în care persoana vizată nu este de acord cu prelucrările efectuate de către Synevo sau de către ATLAS, aceasta va trebui să nu acceseze platforma și serviciile Synevo.

Scopurile și temeiurile prelucrării datelor cu caracter personal

 • Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri și temeiuri:
  a) în vederea acordării serviciului de consultanță la distanță, în măsura în care ați solicitat acest serviciu și a efectuării programării pentru acesta;
  b) în vederea comunicării concluziei medicului ca urmare a sesiunii online de interpretare a rezultatelor
  c) în vederea desfășurării relației contractuale cu dumneavoastră, inclusiv pentru îmbunătățirea serviciilor noastre, prin solicitare de feedback (în vederea derulării contractului sau în vederea îndeplinirii obligațiilor legale sau intereselor legitime ale Synevo);
  d) în vederea îndeplinirii obligației de securitate a datelor și informațiilor prelucrate în prestarea serviciului de consultanță la distanță (prin intermediul platformei ATLAS și prin intermediul sistemului intern Silab), astfel cum reiese din art. 32 din Regulamentul de protecția datelor;
  e) în temeiul executării contractului încheiat între Synevo și pacient pentru serviciile solicitate;
  f) obligații legale, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, precum și de arhivare (dacă este cazul).

SYNEVO prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanților legali (părinți, tutori, curatori) ai pacienților minori și majori fără discernământ, după caz, în scopul prestării de servicii către pacienții pe care îi reprezintă în baza obligațiilor legale care îi incumbă sau în vederea îndeplinirii intereselor legitime ale SYNEVO.

În vederea realizării scopurilor menționate, Synevo Romania va prelucra datele cu caracter personal ale persoanelor vizate pe toată perioada necesară realizării scopului pentru care datele cu caracter personal au fost colectate, precum și pe durata prevăzută de lege, după caz.
Pentru mai multe detalii privind modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate a Synevo.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi dezvăluite către: (i) furnizorul platformei ATLAS, (ii) medicilor care oferă consultația, astfel cum am menționat anterior și (iii) furnizorilor de servicii şi bunuri implicaţi în derularea activităţilor Synevo (cum ar fi consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, juridic, fiscal, etc.). În mod excepțional, destinatarii informațiilor pot fi autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet, instanță de judecată (în limitele prevederilor legale și/ sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate).

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Synevo Romania și nu vor fi dezvăluite către alți terți în afara celor mentionați în prezentul document. În măsura în care este necesar să comunicăm datele cu caracter personal către terti, alții decât cei menționați în prezentul document, vă vom informa în prealabil.

Datele prelucrate pentru acordarea serviciilor de interpretare a rezultatelor la distanță pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European. În măsura în care datele vor fi transferate în afara Spațiului Economic European, Synevo va lua măsurile necesare prevăzute de lege și va informa în mod corespunzător persoanele vizate.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, Synevo Romania va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada necesară realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi: acordarea serviciilor de consultanță la distanță, dovada prestării serviciului, gestionarea reclamațiilor sau solicitărilor, etc.), precum și pe durata prevăzută de lege (obligații legale), după caz.

Anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul sănătății, domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare), în măsura în care sunt aplicabile prevederi specifice.

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Synevo Romania pe durata de timp prevăzută de legislația aplicabilă și/ sau vor fi distruse.

Drepturile persoanelor vizate

În relația cu Synevo Romania beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Exercitarea oricăror drepturi anterior amintite, are loc cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul de protecția datelor pentru fiecare drept în parte.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecţia Datelor al Synevo Romania, la adresa de e-mail: datepersonale@synevo.ro sau cu o cerere la următoarea adresă: str. Serg. Ghercu Constantin, Nr. 1A, Etaj 1, Sector 6, 060201 București.